Kagiso K. Tsheko
Moonlite Casino-Gaborone Hotel
Gaborone
"Kagiso K. Tsheko"
Close to Busrank and taxirank