Gordo Gomez
San Joaquin County Fairgrounds
Stockton, California
"Gordo Gomez"

Start Your Adventure Today!