Kristi Wofford
Cherokee Casino - Fort Gibson Cherokee Casino - Fort Gibson
Fort Gibson, Oklahoma
"Kristi Wofford"
Ton?g?? wa? ?y ????and and I'? ??r?? ???e v?????ng and we were no? ??pre??ed. T?e ?lo?? are ??per ??g?? and ??e ?elec??on ?? l????ed. T?e ??a?? a? "?o?e" o??er? ?ave ?en??oned are ?gnoran? and r?de. Very ?ra??y and ?ned?ca?ed people ?ro? w?a? we co?ld ?ee and deal? with ??? ??a? ?? to ?e e?pec?ed ??nce we were ?n the r?ral, co?n?ry ???p??n c??y o? For? G???on? We're ?ro? ??e ????r?? o????de o? Dalla?, TX ?o we ?now ??e q?al??y o? people w?en we ?ee ??e?. We were l?ed ?o ?ro? an overwe?g??, ?o?ely loo??ng lady w?o wa? ??e ?loor ?anager a?o?? ??e ???c?en ?e?ng clo?ed and ??nce ??ey d?dn'? wan? o?r ????ne??, we le??. I? yo? wan? ?o v???? a REAL ca??no w?ere yo? can ga??le, ?ave ??n, and ac??ally w?n, go ?o W?n??ar or C?oc?aw o? O?la?o?a! May?e even T?e Grand o????de o? O?la?o?a C??y w?ere ??e ??a?? ?? e??re?ely pro?e???onal, d??play grea? c???o?er ?erv?ce, and w?o aren'? ???era?le a? ??e?r jo?. T?an? goodne?? we were a?le ?o w?n o?r ?oney ?ac? a? ???? r?n?y d?n? e??a?l????en?. O?! So?e o? ?? ac??ally wen? ?o school and know w?a? a ?a?e rev?ew, rav?ng a?o?? ?ow awesome ??e e?ployee? are loo?? l??e. Yo? d?dn'? ?ool ??! T?an?? ?or ??e ?r?c? par??ng ??o?g?. :)