Leslie Sexton
Gila County Fairground
Globe, Arizona
"Leslie Sexton"