Emerald Queen Casino I-5 Emerald Queen Casino I-5
Tacoma, Washington
Love the no smoking slot area.