Kim White
Casino Nova Scotia - Sydney
Sydney, Nova Scotia
"Kim White"
Amazing Service..amazing food and amazing prices ????

VideoPoker.com
VideoPoker.com