ProfileImage amberboehm1980
3 Exp
Prairie Moon Casino
Miami, Oklahoma
Hot seat all the time

Vegas Helicopters
URComped Casino Arcarde
$99 Vegas Helicopter Tours