Karla Voth
Glenboro Fairgrounds
Glenboro, Manitoba
"Karla Voth"