Kath Esparon
Stony Creek Racecourse
Stony Creek, Victoria
"Kath Esparon"