An Pho
Restaurant @ Kansas Star Casino
"Nicole Locke"
Lemon grass.... Yum